Αποτελέσματα

“IO1”: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ».

Ο στόχος εδώ είναι η δημιουργία ενός καταλόγου στον οποίο θα ενταχθούν κοινωνικές πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Δραστηριότητα 1: Έρευνα για την εύρεηση επιτυχημένων πρωτοβουλιών που συνδέονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων στην Ευρώπη.

Δραστηριότητα 2: Σύνταξη της συνολικής έκθεσης. Θα συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις χώρες εταίρους του έργου.

“IO2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I_ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.”

Βάση των πρωτοβουλιών που συλλέχθηκαν προηγουμένως, των ενοτήτων κατάρτισης θα αναπτυχθούν 2 εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικοί οδηγοί, από τους εκπαιδευτικούς των κέντρων αγροτικής κατάρτισης, κατά τη διαδικασία δημιουργίας της κοινωνικής συνείδησης στους νέων των αγροτικών.

Η 1η εκπαιδευτική ενότητα, στοχεύει στο να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά. Μέσω αυτής της ενότητας, οι νέοι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες για να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες στην κοινωνία και να γνωρίσουν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου στον οποίο ζουν.

Δραστηριότητα 3: Εκπόνηση εκπαιδευτικών ασκήσεων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής.

Δραστηριότητα 4: Σύνταξη οδηγού υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς.

Δραστηριότητα 5: Πιλοτικό της εκπαιδευτικής ενότητας.

Δραστηριότητα 6: Σύγκριση των αποτελεσμάτων κατά το πιλοτικό στις διάφορες χώρες.

“ΙΟ3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.”

Η 2η εκπαιδευτική ενότητα, στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους νέους προκειμένου να αποκτήσουν επιχειρηματικές ικανότητας για να είναι σε θέση να αναπτύξουν από μόνοι τους μία κοινωνική πρωτοβουλία, να οργανώσουν δραστηριότητες ή να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που να σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και την διατήρησή της.

Πέρα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, η ενότητα θα συμβάλλει την εύρεση νέων των ευκαιριών ή πρωτοβουλιών που μπορεί να υπάρχουν στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες προκύπτουν από τα υπάρχοντα περιβάλλοντα, παραδόσεις και έθιμα.

Δραστηριότητα 7: Εκπόνηση ασκήσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δραστηριότητα 8: Σύνταξη οδηγού υποστήριξης για τους νέους και τους εκπαιδευτικούς.

Δραστηριότητα 9: Πιλοτικό της εκπαιδευτικής ενότητας.

Δραστηριότητα 10: Σύγκριση των αποτελεσμάτων κατά το πιλοτικό στις διάφορες χώρες.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ως τελικό προϊόν θα δημιουργήσουμε έναν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ στον οποίο α) θα περιγράφονται διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, οι οποίες συνδέονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και β) θα εντάσσονται πρόσθετα υποστηρικτικά εργαλεία.

Δραστηριότητα 11: Σύνταξη και διαμόρφωση του πρακτικού οδηγού για τους εκπαιδευτικούς στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα του έργου